en fi sv

Leveransvillkor

Det är tillåtet att prova, men inte att använda

En konsument ska ha rätt att prova och undersöka en distansköpt produkt på samma sätt som när den säljs i en butik. Konsumenten får alltså öppna hushållsmaskinens förpackning och läsa bruksanvisningen, trots att det betyder att produkterna inte längre kan återsändas i oöppnade paket. Kläder får provas, likaså skor. Användning är dock en annan sak än provning. En produkt får inte tas i användning om inte säljaren specifikt har gett tillstånd till detta.

Returrätten vid distansförsäljning är 14 dygn

En lagstadgad rätt i samband med distansköp är returrätten. Fristen för returneringen anses börja när köparen fått orderbekräftelsen och själva varan.
Konsumenten behöver inte ange något särskilt skäl för sitt utnyttjande av ånger- eller returrätten. Inte heller kan det ställas några formkrav på hur meddelandet om utnyttjandet av returrätten ges. Som annullering av köpet anses också att produkten inte avhämtas på posten eller att produkten annars bara skickas i retur. Exempelvis ett krav som innebär att konsumenten måste kontakta säljarens kundservice för att få ett ”returnummer” innan produkten skickas tillbaka, är ogiltigt. Ett företag får inte vägra ta en vara i retur, bara för att produktförpackningen öppnats.
I konsumentskyddslagen finns en särskild uppräkning av de produkter och produktgrupper som inte omfattas av konsumenternas ångerrätt. Sådana är t.ex.:

  • specifikt beställda dagligvaror inklusive hemtransport
  • varor som snabbt förfars
  • förseglade inspelningar (cd/dvd) om förseglingen är bruten
  • måttbeställda eller annars för kunden specifikt anpassade produkter
  • tidningar och tidskrifter, som inte sålts per telefon

Reglerna om distansköp tillämpas inte alls på t.ex. fastighetsköp. När det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster finns det separata regler.

Priser och erbjudanden på webben är bindande

Uppgifter som publiceras på webbsidor kan snabbt uppdateras. Det innebär att den som säljer via webben bär ett större ansvar än andra för att de publicerade uppgifterna stämmer. Ett erbjudande som finns på internet är därför bindande för den som gör erbjudandet. Så snart en konsument godkänt det anbud som visas på webben, anses ett avtal ha uppstått. Avtalet existerar så snart konsumenten t.ex. skickat in sin – rätt ifyllda – beställning på den orderblankett som finns på webbplatsen.

Felaktiga uppgifter på en webbplats

Det händer ibland att en konsument hunnit beställa en vara vars beskrivning varit fel, så att den korrigerade uppgiften trots snabba åtgärder på webben inte hunnit bli införd. Om då varans verkliga pris enligt företaget är ett annat än det som angavs när konsumenten gjorde sin beställning, är det i allmänhet företagets skyldighet att bevisa saken. Om företaget i en tvist inte kan visa att det förfarit med tillräcklig omsorg, så har konsumenten rätt att kräva att få produkten på de villkor som angivits på webben.

En uppgift som är fel är inte bindande för säljaren, om felet är så uppenbart att även konsumenten bör ha insett att uppgiften inte kan stämma. En sådan situation kan t.ex. förekomma om skillnaden mellan det angivna priset och det rätta priset är påfallande stort eller om det felaktiga priset, med tanke på den allmänna prisnivån, får anses vara exceptionellt lågt.

Gräns för leveranstiden vid distansförsäljning

Vid konventionell försäljning finns det inga leveranstidsbestämmelser, men vid distansförsäljning gäller en i lagen fastställd frist för produktleveransen. Om ingenting annat avtalats om leveransen ska produkten vara beställaren till handa senast inom 30 dagar från beställningens datum. Om leveransen försenas och om priset redan betalats ska pengarna återsändas inom de 30 dagarna. Ifall återbetalningen dröjer längre har konsumenten rätt till dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen.
Vid distansförsäljning kan säljaren ersätta den beställda produkten med en annan, men i så fall ska det finnas omnämnande om denna möjlighet i leveransvillkoren. Den ersättande produkten måste genuint motsvara den beställda, till användningsändamål, kvalitet och pris.

Återsändnings- och transportkostnader

Företaget ska stå för kostnaderna i samband med återsändningen av en vara. Om köpet återgår, ska distansförsäljaren återbetala inte bara priset utan också konventionella leverans- och återsändningskostnader. Om produkten t.ex. på grund av sin vikt eller sina dimensioner kräver särtransport, kan konsumenten debiteras för extra återsändningskostnader. På samma sätt, om en konsument beställer hemtransport i stället för den vanliga leveransen till postkontoret, så får extra debitering ske för detta.

Det distansförsäljande företaget ansvarar för transportens kvalitet. Kunden får inte avkrävas ersättning om posten eller något annat transportföretag skadar produkten – och det gäller även under återsändningen. Företaget ansvarar också för att produkten är ändamålsenligt förpackad för transporten. Säljaren ska vid behov skicka med anvisningar till konsumenten för inpackningen. Om en köpare helt uppenbart låtit bli att följa anvisningarna, så är det möjligt att köparen hålls ansvarig för eventuella uppkomna skador. Förpackningen bör öppnas så att den går att använda på nytt om kunden av någon orsak sänder tillbaka den beställda produckten.